Szybki kontakt: +48 604 603 156

WSPÓŁTWORZYMY…

Zapewniając długotrwały i stabilny rozwój TWOJEGO biznesu...

WYCENIAMY…

Mamy bogate doświadczenie w szacowaniu wartości…

DORADZAMY...

Pracujemy, aby oferta była jak najlepiej dopasowana do TWOICH potrzeb…

POTĘGUJEMY...

POMNAŻAMY... PRZYŚPIESZAMY... Twój sukces i zyski…
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest to proces w którym dokonuje się:
  • określenia wartości rynkowej nieruchomości,
  • określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości,
  • ustalenia wartości katastralnej nieruchomości.
Wycena przedsiębiorstw
Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.

W finansach, wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.
Analiza strategiczna
Analiza strategiczna to zbiór działań, które diagnozują organizację i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego.

Analiza strategiczna oznacza właściwy sposób działania oraz sposób strategicznego myślenia przez ludzi oraz organizacje. Analiza taka musi mieć charakter kompleksowy i wykorzystywać metody jakościowe oraz ilościowe z dziedziny ekonomii, finansów, marketingu, ekonometrii, statystyki, psychologii.

Końcowym etapem analizy strategicznej jest określenie i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.
Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna to metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów.

Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie decyzji, a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W analizie ekonomicznej znajdują szerokie zastosowanie metody matematyczne (m.in rachunek marginalny oraz programowanie liniowe). Analiza to sposób postępowania naukowego, uporządkowania, dzielenia całości na elementy składowe. Celem analizy jest zbadanie struktury całości, poznanie mechanizmu powiązań między elementami składowymi.
Analiza finansowa
Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

W zakres analizy finansowej wchodzą: analiza sprawozdań finansowych, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy, ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności odnośnie: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności etc..
Biznesplan
Biznesplan to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Witamy na naszej stronie

Biuro Wyceny Mienia i Wdrożeń „Profcen” istnieje nieprzerwanie od roku 1997. Założycielem jest prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik – specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy.

Dzięki naszym Klientom od wielu lat rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam efektywnie rozwiązywać kolejne powierzone zadania.

Zajmujemy się profesjonalną wyceną nieruchomości oraz obsługą przedsiębiorstw w zakresie wyceny wartości oraz ich składników, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Wieloletnie doświadczenie w projektach i analizach ekonomiczno-finansowych daje podstawę rzetelnej oceny opłacalności inwestycji naszych Klientów, wskazując możliwe strategie rozwoju i wspierając zarządzających w podejmowaniu kluczowych decyzji.